• ภาษาไทย
การชำระเงินรายเดือน{$ $parent.$ctrl.result.monthlyPayment | number:2 $}
ดอกเบี้ยรวม{$ $parent.$ctrl.result.totalInterest | number:2 $}
จำนวนเงินรวม{$ $parent.$ctrl.result.totalAmount | number:2 $}
ดอกเบี้ย{$ $parent.$ctrl.result.interest | number:2 $}%
{$ 'Month' | translate $}การชำระเงิน{$ 'Principal' | translate $}{$ 'Interest' | translate $}ดอกเบี้ยรวม{$ 'Balance' | translate $}
{$ $index + 1 $} {$ item.month $} {$ item.payment ? (item.payment | number:2) : '-' $} {$ item.principal ? (item.principal | number:2) : '-' $} {$ item.interest ? (item.interest | number:2) : '-' $} {$ item.totalInterest | number:2 $} {$ item.balance | number:2 $}